اسدالله عسگراولادی یکی از خوشنام ترین تاجران خشکبار در جهان از برترین چهره های اقتصادی سال بود.

طرح از حسین صافی