وزیر اقتصاد از بخشیدگی جرائم بیمه شخص ثالث همه  وسایل نقلیه موتوری تا پایان آذر ماه خبر داد.

ادامه خبر