باوجود رضایت مردم از کاهش قیمت مرغ، تولیدکنندگان می گویند قیمت فعلی، موجب زیان آنها و در نهایت کاهش جوجه ریزی در ماه های آتی ...

ادامه خبر