سخنگوی قانون چک گفت: هم اکنون 3 بانک محصول نهایی خود در رابطه با چک های الکترونیکی را رونمایی کرده اند.

ادامه خبر