هرچند وعده ساخت يک ميليون واحد مسکونی پيش از کناره گيری رستم قاسمی از مقام وزارت به جايی نرسيد اما کارشناسان معتقدند تلاش دولت ...

ادامه خبر