70 روز از پاییز گذشت اما نگاهی به جدول آمار بارش ها در استان های مختلف ترسناک است. در روزهای گذشته و همزمان با این که حواس همه مان به ...

ادامه خبر