به منظور تسهيل امور بانكي مشتريان در روزهاي پاياني سال، تماي شعب بانك ملي ايران از روز 21 تا 28 اسفندماه جاري به جز روز جمعه 25 اسفندماه تا ساعت 17 فعالند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، شعب منتخب بانك ملي ايران كه اسامي آن ها از طريق سايت اين بانك به آدرس www.BMI.IR قابل مشاهده است، در روزهاي 29 و 30 اسفندماه 91 و 3 فروردين 92 از ساعت 8 و 30 دقيقه تا 12 به ارائه خدمات بانكي به مشتريان خواهند پرداخت.در عين حال افزايش زمان فعاليت شعب بانك ملي ايران در 3 روز كاري پاياني سال، حسب ضرورت بر اساس نيازهاي موجود بررسي و اعلام خواهد شد.