سازمان غذا و دارو دستور ریکال (جمع آوری دارو از سطح عرضه) برخی از سوسپانسیون های خوراکی کوآموکسی کلاو را صادر کرد.

ادامه خبر