حجم انبوه پرونده های متهم ردیف اول شهردار اسبق شهرداری ارومیه آنقدر زیاد بود که در چند گونی  و با وانت به دادگاه آوردند. اتهامات متهم اصلی پرونده ...

ادامه خبر