طبق برآوردهای انجام شده در ۱۰ روز آینده، باقی مانده سازه متروپل تخریب و عملیات آواربرداری انجام...

ادامه خبر