عضو شورای شهر دوره پنجم بر این باور است که قیمت های تاکسی های اینترنتی در یک فضای رقابتی...

ادامه خبر