بررسی ها نشان می دهد ارتباط مثبتی میان تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح آزادی های فردی کشورها وجود دارد.

ادامه خبر