با تصویب هیات وزیران، باقی مانده سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها و بانک های دولتی، مستقیم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش ...

ادامه خبر