معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری ها موظف هستند حداقل تا 50 درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت در محلات بافت فرسوده تخفیف بدهند.

ادامه خبر