وزیر کشور می گوید شرط وصل شدن اینترنت، تمام شدن ناآرامی ها و اعتراضات اخیر است. اما کاربران سوالی که دارند این است که با وصل شدن اینترنت، واتساپ و ...

ادامه خبر