محدودیت های اخیر اینترنت این پرسش را مطرح کرده که آیا پرکاربرترین شبکه های اجتماعی ایرانیان برای همیشه مسدود شده اند؟

ادامه خبر