اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می برد. یک مطالعه جدید نشان می دهد این موضوع را می توان تا حد قابل توجهی به مساله کمبود عرضه ...

ادامه خبر