کاربران در صورت مواجهه با پیامک های تبلیغاتی که با شماره شخصی ارسال می شوند، می توانند...

ادامه خبر