تازه ترین گزارش اتحادیه اروپا نشان می دهد که حجم غذای تلف و دور ریخته شده در کشورهای عضو این اتحادیه، بیشتر از حجم واردات مواد غذایی است.

ادامه خبر