رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی انرژی وین گفت: منابع انرژی دریای خزر نقشه ژئوانرژی و جغرافیای انرژی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. خزر محور پروژه کمربند ...

ادامه خبر