یک خانواده سه نفره کارگری امروز اگر ماهی 17 میلیون و 600 هزار تومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می تواند از عهده مخارج زندگی برآید، اجاره خانه ...

ادامه خبر