مهران مدیری در واکنش به فوت مهسا امینی گفت: با مردم خشونت نکنید، به حرف مردم گوش کنید.

ادامه خبر