خودروسازان می توانند متناسب با افزایش هزینه های تولید درخواست های خود را به سازمان حمایت...

ادامه خبر