براساس آخرین آمار، از ابتدای پیاده روی اربعین تاکنون ۹۳ نفر فوت کردند که طبق اعلام، بستگان آن ها...

ادامه خبر