در پی گزارش هفته گذشته، مبنی بر مقایسه سود سپرده  15 بانک دولتی و خصوصی، به بررسی شرایط سپرده های بلندمدت هشت بانک  دیگر پرداختیم.

ادامه خبر