عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قانونی تصویب کردیم که خانواده هایی که سه فرزند دارند می توانند برای خودشان و فرزندان بلیت نیم بها تهیه کنند.

ادامه خبر