دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور گفت:  شرایط کنونی روسیه و مواجهه با تحریم ها، سبب شد تا صنعت خودروسازی این کشور ...

ادامه خبر