نگرانی درمورد رکود اقتصاد دنیا و تاثیر آن بر تقاضای سوخت قیمت نفت را تا پائین ترین رقم از ماه فوریه کاهش داده است.

ادامه خبر