رییس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی با بیان اینکه خشکسالی های پیاپی فقر پوشش گیاهی در ایران را شکننده کرده ...

ادامه خبر