شانس به برخی رو می کند و برنده جوایز بخت آزمایی میلیون و حتی میلیارد دلاری می شوند ولی در میان شناخته شده ترین آنها کدامیک و چگونه در ادامه زندگی بخت همچنان یارشان بوده و بدبخت نشده اند؟

ادامه خبر