فرودگاه زیبا و کوچکی در برلین آلمان وجود دارد که باند پرواز و خیابان اصلی شهر چهارراهی را بوجود آورده است که هنگام پرواز هواپیما از روی باند چراغ قرمز برای خودروهایی که از خیابان اصلی میگذرند روشن میشود و بعد از آن مردم به رفت و آمد عادی خود ادامه می دهند ...