صنعت - برنامه تلویزیونی نمودار که هر شب از شبکه بازار پخش می شود به بررسی نوسانات قیمت پراید طی 5 ماه گذشته پرداخت.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود قیمت خودروی پراید از زیر ده میلیون تومان پیش از مهر سال جاری در حال حاضر به 18 میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر بیشترین افزایش قیمت خودروی پراید در بازه زمانی 5 ماه گذشته به یک ماه اخیر باز می گردد.