روزنامه خورشيد، وابسته به سازمان تامين اجتماعي در شماره ديروز خود تيتر متفاوت و جالبي درباره اعدام دو زورگير تهراني انتخاب كرد.