رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشجویان و خانواده های ایشان با ماهانه 6 هزار تومان میتوانند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، خدمات قابل ارائه توسط این بیمه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، مهندس کیوان مرادیان کوچک سرایی با بیان اینکه خدمات تحت پوشش بیمه تکمیلی شامل جراحی های عمومی، تامین هزینه های بیمارستانی، خدمات پاراکلینیکی، جبران هزینه های آزمایشگاهی، جبران هزینه های زایمان طبیعی و سزارین، تامین هزینه های آمبولانس درخارج و داخل شهر، دندانپزشکی و عینک است، درخصوص خدمات شرکت های بیمه ای به دانشجویان درهر دوره یکساله، گفت: براین اساس شرکتهای بیمه ای برای جراحی های عمومی تا سه میلیون تومان، برای جراحی های خاص تا پنج میلیون تومان، برای جبران هزینه های آزمایشگاهی 200 هزار تومان، برای بحث دندانپزشکی تا سقف 200 هزار تومان و برای عینک نیز100 هزار تومان در سال هزینه میکنند.

به گفته وی، دانشجویان ماهانه 6 هزارتومان برای بحث بیمه تکمیلی پرداخت خواهند کنند که 4 هزار تومان آن مربوط به خدمات عمومی و دو هزار تومان مربوط به خدمت ویژه (عینک و دندانپزشکی) است.وی افزود: در واقع دانشجویانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میگیرند، در سال هزینه ای که پرداخت میکنند، 72 هزار تومان است و دانشجویانی که به هر دلیلی امکان پرداخت این مبلغ را ندارند، می توانند 100 درصد این رقم را به عنوان وام دریافت کنند و 9 ماه پس از فارغالتحصیلی به مدت 60 ماه آن را بازپرداخت کنند.رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارتعلوم، تصریح کرد: 10 درصد از کل سرجمع بیمه تکمیلی در اختیار صندوق رفاه قرار میگیرد تا دانشجویانی که هزینه آنها بیش از رقم های ذکر شده باشد، بتوانند به صندوق رفاه مراجعه کنند و هزینه بیشتری را دریافت کنند، براین اساس دانشجویان در صورت تمایل میتوانند خود و خانواده خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.