ایران روز یکشنبه از محکومیت اخیر بحرین به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو غرامت به دو بانک ایرانی استقبال کرد اما منامه این حکم را به چالش کشید.

ادامه خبر