فاطمه نوروزی شهروند خراسانی که ساکن تربت جام است، با ۱۲۲ سال سن از پیرترین فرد جهان محسوب می شود.

ادامه خبر