بررسی عوامل موثر در بازار آزاد ارز نشان می دهد، احتمال تثبیت شرایط و کاهش نرخ ها بسیار بیشتر از وقوع یک شوک ارزی دیگر ...

ادامه خبر