طبق گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات، 122 نفر در سال 2020 در سوانح هوایی در قلمرو اتحادیه اروپا جان خود را از ...

ادامه خبر