مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از قطع 40 دقیقه ای پرداخت الکترونیک در جایگاه های سوخت خبر داد و ...

ادامه خبر