پیرو جو رسانه ای ایجاد شده در  مورد چک حق ماموریت مدیرعامل عزل شده امداد خودرو سایپا و پس از برخورد قاطع مدیرعامل سایپا ...

ادامه خبر