آپارتمان   های نقلی و نوساز عرضه شده در بازار مسکن عموما با قیمت   های تا حدودی بیشتر از محدوده مورد انتظار خریداران فایل شده   اند و ...

ادامه خبر