کیهان : منتقد، یکی از همان ظرفیت هایی است که به بهبود شرایط کشور کمک می کند و تعطیلی انتقاد کارشناسی و دلسوزانه به نفع کشور نیست.

ادامه خبر