مصرف بنزین در آبان امسال و همزمان با کنترل کرونا در کشور، به طور میانگین به 90 میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با آبان ...

ادامه خبر