رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی (مجردی و متاهلی) در سال تحصیلی 1401– 1400 را اعلام کرد.

ادامه خبر