هر روز از تعداد واحدهای کمتر از پنج سال ساخت موجود در بازار مسکن شهر تهران کاسته می شود که از دلایلی همچون افت ساخت و ...

ادامه خبر