روزنامه جمهوری اسلامی : گفتگوی رئیس جمهور نباید تشریفاتی و خالی از سؤال های واقعی مردم باشد. مصاحبه کننده ای که رسانه ملی تعیین کرده، در آغاز مصاحبه گفت قرار است سؤال های مردم را مطرح کنم ولی چنین نکرد و گفتگو با تعارف و تشریفات برگزار شد. در چنین گفتگوئی چیزی نصیب مخاطبان نمی شود.

ادامه خبر