روابط ایران و عربستان سعودی پایین و بالا كم نداشته و ریشه ای به قدمت تاریخ این منطقه دارد. از بخش باستانی آن كه صرف نظر ...

ادامه خبر