کاهش تولید به دلیل نبود تراشه های کامپیوتری باعث شد تا فروش خودرو در اروپا در ماه سپتامبر 25 درصد کاهش یابد. در این ماه ...

ادامه خبر