در پی انتشار جدولی در شبکه های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد سازمان برنامه تأکید کرد این جدول حاوی ...

ادامه خبر