شرق : رئیس مجلس هفته گذشته در نقد شرایط نابسامان این  روزهای کشور گفته است: «باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول و نبود امکانات نیست. برای این اصول باید وقت و انرژی بگذاریم».

ادامه خبر